xxx
 Werk- 
 plekken 
 Beroepen- 
veld 
 Arbeids- 
 markt 
 Vacature- 
sites 
 Adviezen   Opleidingen   Beroeps- 
organisatie
  Site / 
 Contact 
Univer./ Overheid Praktijkinstituten Bedrijven-1 Bedrijven-2 Onderwijs    Overig   

In dit hoofdstuk 'Overig' zijn een aantal organisaties en stichtingen ondergebracht
die van belang kunnen zijn voor de bioloog als potentiële werkplek.
 
   

Attentie:  Klik niet op de logo's,  alle externe links op deze site zitten achter dit     teken

 

Planten- en Dierenbescherming


Een klein aantal stichtingen doet werk ten behoeve van de bescherming van planten en dieren. Het betreft meestal betaalde en onbetaalde banen die de ideëel gedreven bioloog zullen aanspreken.
 
InstituutBeschrijvingLink
Stichting AAP is een Europees opvangcentrum voor uitheemse dieren. De dieren die bij ons terecht komen zijn afkomstig van de illegale handel, proefdierlaboratoria, circussen, louche dierentuinen of rechtstreeks van particulieren.Stichting AAP
Almere

Stichting ANEMOON is de organisatie voor duikers, strandwaarnemers en andere vrijwilligers die onderzoek doen aan mariene flora en fauna en land- en zoetwaterweekdieren. Het doel is vooral het volgen van veranderingen in onze natuurStichting Anemoon
Bennebroek

Dierenbescherming is de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor de belangen van alle dieren: gezelschapsdieren, in het wild levende dieren en landbouwhuisdieren.Dierenbescherming
Den Haag

EIS is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De basis van de organisatie wordt gevormd door de 60 werkgroepen. Het bureau met twaalf deskundigen ondersteunt de werkgroepen bij het verzamelen en publiceren van hun kennis.EIS
Leiden

-De Stichting FLORON coördineert en stimuleert door middel van inventarisatie- en monitoringprojectend onderzoek naar de verspreiding van wilde planten binnen Nederland. FLORON
Nijmegen

- De Netherlands Biodiversity Information Facility (NLBIF, onderdeel van de Global Biodiversity Information Facility) is een internationale organisatie die zich inzet voor het vrij en mondiaal toegankelijk maken van biodiversiteitdata via het Internet. NLBIF
Leiden

-De Stichting RAVON is de onderzoeks- en kennisorganisatie voor amfibieën, reptielen en vissen. Al onze activiteiten staan in dienst van bescherming. Vanuit het landelijke bureau verrichten we onderzoek voor een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers.RAVON
Nijmegen, Amsterdam

- SOVON Vogelonderzoek Nederland organiseert landelijke vogeltellingen en voert onderzoek uit ten behoeve van beheer, beleid en wetenschap.
Er werken een 65-tal beroepskrachten bij SOVON, verdeeld over drie afdelingen en Veen ondersteunende staf.
SOVON
Nijmegen

De Vlinderstichting zet zich in voor het behoud en herstel van dag- en nachtvlinders en libellen. De stichting houdt zich o.a. bezig met het doen van onderzoek, vaak in opdracht van derden, en verzamelt verspreidingsgegevens en geeft adviezen voor inrichting en beheer.Vlinderstichting
Wageningen

Vogelbescherming Nederland zet zich in voor vogels en hun leefgebieden. Handhaving van hun soortenrijkdom onder natuurlijke leefomstandigheden is een essentiële voorwaarde voor het behoud van de biodiversiteit op aarde. Vogelbescherming Nederland
Zeist


 
 

Landschap- en milieubescherming

Onder deze noemer vallen een aantal zeer bekende, op nationale of internationale schaal werkende instelingen. Afhankelijk van het type werk is een natuureducatief ingekleurde vooropleiding gewenst of vereist.

InstellingBeschrijvingLink
DCMA DCNAThe Dutch Caribbean Nature Alliance is a nonprofit organization created to safeguard nature in the Dutch Caribbean through supporting Protected Area Management Organizations. DCMA
Bonaire

Duinbehoud De Stichting Duinbehoud is een landelijke organisatie voor de bescherming van de duinen. De stichting stuurt adviezen naar overheid en beheerders en geeft voorlichting over de waarden en bedreigingen van het duin, het strand en de Noordzee. Stichting Duinbehoud
Leiden

Greenpeace
Nederland
Greenpeace is een internationale, onafhankelijke milieuorganisatie die mondiale milieuproblemen aan de kaak stelt en oplossingen afdwingt die essentieel zijn voor een gezonde, 'groene' toekomst. Het doel: een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu.Greenpeace Nederland
Amsterdam

Kust en zeeKust en Zee, wordt gevormd door vier Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties gericht op de kustzone. De partners (Stichting Noordzee, Stichting Duinbehoud, Ecomare en de Kustvereniging bundelen een deel van hun activiteiten, netwerk, ervaring en deskundigheid gericht op de kustzone.Kust en Zee
Leiden

IVNDe Vereniging voor Natuur en Milieu-educatie (IVN) is een landelijke organisatie die mensen lokaal bij natuur betrekt. Op scholen, in Nationale Parken en in hun eigen buurt. Binnen de 170 lokale afdelingen van IVN zijn zo'n twintigduizend ervaren vrijwilligers actief.IVN
Amsterdam

Milieudefensie is een actieve maatschappelijke organisatie die concrete milieuproblemen aanpakt, in debat gaat met alle betrokkenen, samen naar oplossingen zoekt en stevige actie voert als dat nodig is.Milieudefensie
Amsterdam

Natuur-
monumenten
-
Natuurmonumenten stelt natuur, landschap en cultuurhistorie veilig door gebieden aan te kopen en op professionele wijze te beheren. Zij werkt aan uitbreiding van het beschermde areaal en biedt aan mensen de gelegenheid om actief in contact te komen met natuur en landschap.Natuurmonumenten
Zeist

The mission of Stichting DOB is to support partners that work to protect and restore threatened ecosystems and (re)build the conditions for resilient livelihoods of local communities.Stichting DOB
Veessen

Kernactviteit van de Stichting Natuur en Milieu stimuleert onderzoek, publicitaire en juridische acties en het presenteren van alternatieven. De stichting vormt een hecht netwerk met de 12 provinciale Milieufederaties.Stichting Natuur en Milieu
Utrecht

Stichting
de Noordzee
De stichting Noordzee streeft naar betere wet- en regelgeving, stelt misstanden aan de kaak en zoekt, in dialoog met overheid en bedrijfsleven, naar alternatieven voor een schoner en duurzamer gebruik van de (Noord-)zee. Stichting de Noordzee
Utrecht

Prov.Landschappen'De Landschappen' is het samenwerkingsverband van de provinciale landschappen: Groninger -, It Fryske Gea, Drentse-, -Overijssels-, Flevo-landschap, Gelders -, Utrechts - Noord-Holl.s -, Zuid-Holl. -, Zeeuwse -, Brabants - en Limburgs Landschap.De Landschappen
De Bilt

WadacadDe Waddenacademie wil een coördinerende en agendabepalende rol spelen op de klimatologische, ecologische, geologische, economische en sociaal-culturele onderzoeksgebieden met betrekking tot de Waddenregio. Waddenacademie
Leeuwarden

De Waddenvereniging is dè landelijke organisatie die opkomt voor de belangen van de Waddenzee en de ontwikklingen in dit gebied nauwgezet volgt. Haar standpunten zijn daarbij gebaseerd op feiten en wetenschappelijk onderzoek. Waddenvereniging
Harlingen

Wereld-
natuurfonds
WNF
Voor het beschermen van de biodiversiteit op aarde richt het Wereld Natuur Fonds (WNF) zich op:(1) het beschermen en waar mogelijk herstellen van de belangrijkste leefgebieden, (2) het aanpakken van de belangrijkste bedreigingen en (3) de voorlichting aan de Nederlandse samenleving
Wereld Natuur Fonds
Zeist


 
 

Educatieve centra, dierentuinen en musea

Een aantal educatieve centra, dierentuinen en musea bieden werk aan biologen omdat zij actief zijn in de publieksvoorlichting en onderwijs of (in bescheiden mate) wetenschappelijk onderzoek verrichten.

InstelllingBeschrijvingLink
Artis
Artis, de bekende dierentuin in Amsterdam met een groot aquarium met activiteiten op het gebied van educatie, recreatie, natuurbehoud en onderzoek. Artis
Amsterdam

Blijdorp
Diergaarde Blijdorpis een dagje uit waarbij de bezoeker ondergedompeld wordt in het dieren- en plantenleven van de hele wereld. De dierentuin is verder actief op de gebieden natuurbehoud, recreatie, educatie en toegepast wetenschappelijk onderzoek.
Diergaarde Blijdorp
Rotterdam

Burger's Zoo
Burgers
Van Burger's Dierenpark maken deel uit van het Safaripark, een chimpansee-territorium, het wolvenbos, het overdekte oerwoud, de Bush, het Mangrovebos en de Desert. Vrij recent is daar Burger's Ocean nog aan toegevoegd.Burgers Zoo
Arnhem

EcodromeEcodrome heeft zich tot doel gesteld de bezoeker natuur te laten ontdekken. Ecodrome wil graag dat mensen zich over de bijzondere zaken in de natuur verwonderen waardoor vanzelf respect ontstaat. Ecodrome Zwolle
Zwolle

EdomareEcomare is het centrum voor de wadden en de Noordzee op Texel. De bezoeker komt er van alles te weten komen over de natuur op Texel, het waddengebied en de Noordzee en over de invloed van de mens in dit gebied. EcoMare
De Koog, Texel

MuseonMicropia is 's werelds eerste museum waar de onzichtbare wereld van micro-organismen zichtbaar wordt gemaakt. Dit in 2014 opgezette museum valt onder de organisatie van Artis A'dam.Micropia
Amsterdam

Museon Het Museon is een modern educatief museum gericht op het primair en het voortgezet onderwijs. Het museum maakt leskisten en leent deze uit. Verder verzorgd het Museon schoolreizen met bestemming een of meer afdelingen van de dit museum. Museon
Den Haag

Naturalis Biodiversity Center beheert de grootste natuurhistorische collectie van Nederland. De zorg voor bijna 37 miljoen dieren, planten, stenen, mineralen en fossielen is een van de hoofdtaken van Naturalis BC.Naturalis (museum)
Leiden

extern
Wildlands Adventure Zoo (voorheen het Noorder Dierenpark). Themapark met het poolgebied, het tropische oerwoud en de savanne als kernactiviteit. Wildlands
Emmen

NMMHet Natuurhistorisch Museum Maastricht beheert omvangrijke collecties op het gebied van de geologie, paleontologie, en de flora en fauna van Zuid-Limburg en omgeving. In moderne exposities wordt een beeld gegeven van het ontstaan van het huidige landschap. NMM
Maastricht

Natuurmuseum R'dam
Natuurmuseum R'dam
Het Natuurmuseum Rotterdam is een regionaal natuurhistorisch museum met een collectie met als belangrijke onderdelen het historische Kabinet Van Deinse (vnl. walvisvaart) en de expositie 'Biodiversiteit op aarde'. Onderzoek wordt gedaan aan regionale (zoogdier)fossielen (Maasvlakte- en Oosterschelde) Natuurmuseum Rotterdam
NEMO
NEMO is een interactieve expositie over natuurwetenschappelijke verschijnselen. Een groot aantal kleurrijke opstellingen over natuurwetenschappelijke verschijnselen, een levensgroot dominospel, zes puzzels en de opstelling Kettingreacties maken deel uit van de expositie. NEMO
Amsterdam


 

Voorlichting en Journalistiek

De kleine sector Voorlichting biedt aan enkele biologen werk. Het is zoeken naar de plekken maar ze zijn er.
De sector Journalistiek is vrij specifiek. Enkele biologen vinden, meestal via een opstapje elders, hun weg naar algemene dagbladen (NRC Handelsblad, de Volkskrant, Trouw) en kunnen daar deel uitmaken van de wetenschapsredactie. Een vooropleiding met een bijvak journalistiek en/of voorlichting en enige stage-ervaring is hier wel een vereiste.

InstituutOrganisatieLink
De Kleine Aarde, centrum voor een duurzame leefstijl, geeft voorlichting en organiseert evenementen en excursies. De Kleine Aarde
Boxtel

bionieuwsBionieuws is het algemene journalistieke medium voor biologische en biotechnische wetenwetenschappen en wordt uitgegeven door het de Nederlandse Vereniging voor Biologie (NIBI). Het blad verschiijnt één maal in de twee weken. Bionieuws
Utrecht

Northernlight is een ontwerpbureau voor culturele en wetenschappelijke musea en science centra dat interactieve opstellingen en apps ontwikkeld. Northernlight
Amsterdam

Voedings-
centrum
Voorl.Voeding
Dagelijks maken zo'n 70 medewerkers van het Voedingscentrum de vertaalslag van wetenschap naar dagelijks leven. Aansprekende publiekscampagnes, een website met dagelijks ruim 1200 bezoekers illustreren de gezaghebbende rol van het centrum. Voedingscentrum
Den Haag


pijl-home  Home   terug naar begin van dit hoofdstuk